Loading...

Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về truyền thông Trụ sở Bộ TT & TT - 18 Nguyễn Du

  • Tên dự án: Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông.
  • Quy mô đầu tư: 45 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư: Bộ Thông tin & Truyền thông.
  • Công việc thực hiện: Mua sắm và lắp đặt thiết bị, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.