Loading...
Giới thiệu  Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

Chi tiết cơ cấu tổ chức công ty HADIC
A.   Đại hội đồng cổ đông
B.   Hội đồng quản trị:
-     Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Bá Đức
C.   Ban kiểm soát:
-     Trưởng ban: Bà Lê Thị Như Mai
D.   Ban giám đốc điều hành:
-     Tổng Giám đốc: Ông Đặng Đức Khôi
E.   Nhóm chức năng:
1. Phòng Kế hoạch kinh doanh
-     Trưởng phòng: Bà Bùi Kim Vân
-     Nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tìm đối tác,  tổ chức, triển khai và điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các văn bản, qui phạm, qui định về đầu tư;
2. Phòng kĩ thuật và đo kiểm:
-     Trưởng phòng: Bà Bùi Kim Vân
-     Nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu và hoạt động công nghệ mới, thiết bị thử nghiệm và chuẩn bị ngân sách, kết quả cho các thiết bị trên các lĩnh vực truyền thông.
3. Phòng Tài chính Kế toán
-     Trưởng phòng: Bà Trương Thị Lệ Thúy
-     Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng thực hiện các tác nghiệp về tài chính, kế toán.
4. Phòng Tổng hợp
-     Trưởng phòng: Ông Lưu Nguyễn Anh Hùng
-     Nhiệm vụ: Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, phục vụ hậu cần và đóng gói, hoàn thiện các sản phẩm của Công ty.
F.   Nhóm vận hành
1. Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông số 1
-     Giám đốc: Ông Đào Xuân Thủ
-    Nhiệm vụ: Xây dựng, lắp đặt các công trình Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp, kiến trúc, giao thông, dân dụng. Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại. Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác.
2. Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông số 2
-     Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Long
-     Nhiệm vụ: Xây dựng, lắp đặt các công trình Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp,kiến trúc, giao thông, dân dụng. Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại. Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác.
3. Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 3
-     Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Nam
-     Nhiệm vụ: Tư vấn, Khảo sát lập Dự án đầu tư, Báo kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán; Thực hiện việc giám sát tác giả; Phối hợp với chủ đầu tư xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường; Nghiệm thu và phục vụ thanh quyết toán công trình.
4. Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 4
-     Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình
-     Nhiệm vụ: Tư vấn, Khảo sát lập Dự án đầu tư, Báo kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán; Thực hiện việc giám sát tác giả; Phối hợp với chủ đầu tư xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường; Nghiệm thu và phục vụ thanh quyết toán công trình.