Loading...
Dịch vụ  Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành.
     Tư vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư và xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối.
     Kỹ sư tư vấn xây dựng là người có đủ trình độ, chuyên môn để thực hiện công tác tư vấn xây dựng. Ở Việt Nam, để được hành nghề Kỹ sư tư vấn xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia phải đủ lớn.
     Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tư vấn thiết kế công trình bưu chính viễn thông, chúng tôi có thể thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:
-    Khảo sát xây dựng;
-    Lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
-    Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án;
-    Thiết kế xây dựng công trình;
-    Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, Thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán công trình;
-    Lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
-    Giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;
-    Lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
-    Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;
-    Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng,...
-    Tư vấn quản lý dự án.
-    Các công việc tư vấn khác.
Đăng ký tư vấn