Loading...
Giới thiệu  Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

Chi tiết cơ cấu tổ chức công ty HADIC
A.   Đại hội đồng cổ đông
B.   Hội đồng quản trị:
-     Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Duy Nghiêm
-     Thanh viên HĐQT: Bà Trương Thị Lệ Thúy
-     Thanh viên HĐQT: Ông Bùi Thành Phương
C.   Ban kiểm soát:
-     Trưởng ban: Bà Lê Quỳnh Trâm
-     Thành viên : Bà Phạm Thị Thanh Hằng
-     Thành viên : Bà Nguyễn Thu Giang
D.   Ban giám đốc điều hành:
-     Tổng Giám đốc: Bà Trương Thị Lệ Thúy
-     Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình
-     Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Nam
E.   Nhóm chức năng:
1. Phòng Kế toán - Kế hoạch 
-     Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Giang
-     Phó trưởng phòng - kế toán trưởng: Bà Bùi Thị Hiền
-    Nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tìm đối tác, tổ chức, triển khai và điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các văn bản, qui phạm, qui định về đầu tư; Thực hiện chức năng thực hiện các tác nghiệp về tài chính, kế toán.
2. Phòng Kĩ thuật -Tổng hợp:
-     Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Bình
-    Nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu và hoạt động công nghệ mới, thiết bị thử nghiệm và chuẩn bị ngân sách, kết quả cho các thiết bị trên các lĩnh vực truyền thông; Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, phục vụ hậu cần và đóng gói, hoàn thiện các sản phẩm của Công ty.
F.   Nhóm vận hành
1. Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông số 1
-     Giám đốc: 
-    Nhiệm vụ: Xây dựng, lắp đặt các công trình Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp, kiến trúc, giao thông, dân dụng. Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại. Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác.
2. Xí nghiệp Xây lắp Viễn thông số 2
-     Giám đốc: 
-    Nhiệm vụ: Xây dựng, lắp đặt các công trình Bưu chính, Viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình công nghiệp,kiến trúc, giao thông, dân dụng. Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, cột bê tông cốt thép, dây và cáp điện thoại. Mua bán thiết bị, vật tư, phụ kiện bưu chính, viễn thông, tin học và các loại máy móc thiết bị vật tư khác.
3. Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 3
-     Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Nam
-     Nhiệm vụ: Tư vấn, Khảo sát lập Dự án đầu tư, Báo kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán; Thực hiện việc giám sát tác giả; Phối hợp với chủ đầu tư xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường; Nghiệm thu và phục vụ thanh quyết toán công trình.
4. Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế số 4
-     Quyền Giám đốc: Ông Trần Tùng
-     Nhiệm vụ: Tư vấn, Khảo sát lập Dự án đầu tư, Báo kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán; Thực hiện việc giám sát tác giả; Phối hợp với chủ đầu tư xử lý các phát sinh vướng mắc tại hiện trường; Nghiệm thu và phục vụ thanh quyết toán công trình.