Loading...

Lắp đặt thiết bị phụ trợ các trạm BTS tỉnh Lạng Sơn

  • Tên dự án:  Lắp đạt thiết bị phụ trợ cho các trạm BTS thuộc các huyện Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
  • Quy mô đầu tư: 1,3 tỷ đồng.
  • Chủ đầu tư:  Viễn thông Lạng Sơn
  • Công việc thực hiện: Khảo sát, thiết kế hạng mục mua sắm và lắp đặt thiết bị phụ trợ cho các trạm BTS  ở một số huyện tại tỉnh Lạng Sơn.